Із автобусами на поворотах не доводилося, лише раз із вантажівкою на прямій.

Ще дорогою сперечалися, чи там взагалі автобус зможе проїхати. Я доводив, що зможе, а мені, що ні :)

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store