Ідеї для спільнокошту озеленення. Результати голосування

Давайте підіб’ємо підсумки голосування за ідеї місць для спільнокоштового озеленення. Всього проголосувало 60 людей і найбільше голосів набрав варіант Володимира Великого-Ашан. Тепер потрібно детальніше прикинути, що саме там садити і поспілкуватися із самим Ашаном — щоби вони не були проти, а може навіть вони і самі захочуть долучитися.

Tags: озеленення, спільнокошт, ініціатива

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alexander Shutyuck

Alexander Shutyuck

More from Medium

SpiderDAO is now on Solarbeam!

MASQ is now live on Polygon’s Official Token List!

Pandion Letters — Cartographer’s Update

Rethinking Photography competition to identify physical and mental segregation in built…