Чому надземні переходи не зроблять місто кращим?

  • Їх дорого будувати;
  • Їх дорого обслуговувати (особливо якщо вони з ліфтами та ескалаторами);
  • Тому їх ніколи збудують всюди, де вони потрібні;
  • Вони створюють незручності для пішоходів (а для багатьох стають нездоланною перешкодою);
  • Вони не полегшують життя водіям;
  • Вони забирають площу вулиці, яка часто є дефіцитною.
  • ….

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store