Цікаво, але це мабуть якийсь дуже окремий та специфічний випадок. Зрештою суті це не міняє — сам по собі ГТ не є прибутковим, але стимулює розвиток інших галузей. А хитрі гонконгці взяли і об’єднали все це під контролем однієї компанії. Молодці, чо.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store