Трохи уточню. Мова йшла не про нудизм, а про те, що східняк, якщо не має плавок, може спокійно піти купатися в труселях, а західняк у такій ситуації лишиться на берегу.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store