Тестові взірці

Це тестові взірці деяких вуличних елементів на львівський базі компанії ОНУР. Серед них — решітка дощоприймача з похилими прорізами, у які не провалиться колесо ровериста, якою б стороною їх не поставили, перехідні елементи бордюра для пониження, люк з квадратною рамкою та тактильна плитка формата 50х50 см, як того вимагає новий ДБН.

Особливо тішить решітка. Нарешті.

Tags: львів

Originally published at alex-shutyuk.livejournal.com.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store