Так, приїхали десь у обід і гуляли до ночі. Зранку вже був літак.

Про метро та автоматників цікаво. Це виходить, що і С-Бан і метро працювало у Берліні ще до війни?

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store