Спільнокошт озеленення-2021 — є ідея

Image for post
Image for post

Зробити переказ можна за цим посиланням.

Інформація про надходження буде збиратися у цій таблиці.

Ще кілька фоток висаджених раніше на Стуса дерев -

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store