Розквітають

Квітень 2016

Сакури на Городоцькій починають розквітати. Поки розпускаються лише перші квітки — все ще попереду.

2. Здалеку квіти поки ледь помітні.

3.

4. Але зблизька таки видно — починається.

5. На новопосаджених деревах також з’явилися квітки.

6. Краса.

7.

8.

9.

10. Проти сонця.

11. До речі, платани також починають прокидатися.

12.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store