Прогулянка Копером: приморська Словенія з італійським акцентом

  • ми можемо надавати перевагу автобусам, оскільки це збільшує швидкість їхнього руху;
  • ми не паркуємося і зупиняємось на зупинках, оскільки це знижує безпеку роботи громадського транспорту і його швидкість;
  • ми можемо дотримуватися правил поведінки у автобусі, тому що цим ми гарантуємо, що поїздка буде для нас та інших пасажирів більш комфортною та безпечною;
  • зокрема, ми можемо частіше подорожувати автобусом, їздити на велосипеді або гуляти містом пішки, оскільки це сприяє більш чистому довкіллю та менш зайнятим дорогам у Копері.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store