По-перше, я не кажу, що хтось неправий, я лише описав хід подій та показав результат, далі вже кожен сам вирішує.

Що це не так повинно працювати погоджуюсь, тільки з одним уточненням. Якщо подвір’я знаходиться у колективній власності мешканців будинку, то виділяти гроші на його реконструкцію та замовлення проекту мала би керуюча компанія чи ОСББ.

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store