Портрет львівського автомобіліста (ч.2)

Пам’ятаєте, я робив опитування для львівських автомобілістів? Воно принесло досить цікаві результати і поки читав їх — виникли ідеї, що ще варто було би спитати. І вже тоді розказати про результати.
Тому ось друга частина опитування, заповнити яке можна тут.

Буду вдячний за поширення.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alexander Shutyuck

Alexander Shutyuck

More from Medium

Identity Enters Into a Technical Partnership With Phenom

Payrexa Fox (PFox), PRX helps you take full control

Yeti Swap Weekly Recap

AMA RECAP : TOXICAPES x RAINMAKER GAMES Venue : TOXICAPES Date : 06 JAN 2022 Time : 11:00 AM UTC.