Подаруй мигалку Львівелектротрансу

  • Одержувач платежу: Голяк Мирослав Эдуардович
  • Номер картки: 5169 3600 0119 4665
  • Установа банку: ПриватБанк
  • -МФО банку: 305299-ЄДРПОУ (або ОКПО): 14360570-Рахунок одержувача: 29244825509100

Інформація про надходження буде збиратися у цій таблиці.

На даний момент зібрано 4 073,00 грн. (оновлено 26.01.2018)

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store