О, радий вас тут бачити :)

По матеріалу сидінь — досить багато де вони дерев’яні. Он у Швейцарії та Польщі точно.

Якщо чекати три хвилини і людей мало, то можна і під парасолькою постояти, а от коли натовп великий, то відкриття парасольок вже утруднює маневрування по зупинці.

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store