Необурений коментар

До допису з підбіркою новин про обурених львів’ян написали такий чудовий коментар, що захотілося винести його у окремий допис. Далі він. На фото якраз Миколаїв, якшошо.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store