Життя за парканом — за та проти

  • Ускладнений доступ для екстрених служб.
  • Посилення соціальної ізоляції між окремими людьми та цілими районами.
  • Перетворення вулиць поряд на агресивні транзитні зони.Можливо є й інші моменти.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store