Відкриті двері у тумані

  • Трохи більше тижня тому Львівелектротранс презентував свою пропозицію зміни майже половини своїх маршрутів. Тоді я вирішив запустити невелике…
  • Невід’ємною частиною зручного громадського простору є лавка, на яку можна присісти та відпочити. Якою вона має бути? Сьогодні я хотів би…
  • Минулі рази я бував у Дніпрі 7–8 років тому. Тоді спеціально їхав, щоби подивитися на його сучасну архітектуру, яка дуже відрізнялася від усього,…

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store